Giám sát hành trình xe hợp chuẩn VSC

1.500.000

Thiết bị định vị VSC 4G giám sát hành trình xe, báo cáo hành trình xe của Vsetcom được BGTVT chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy đủ điều kiện đi đăng kiểm xe.